niedziela, 07 kwiecień 2013 17:51

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Napisane przez

Komorów 19.05.2019r.

V NIEDZIELA WIELKANOCNA 

ROK C 2019

Parafia p.w. NMP Matki Kościoła w Komorowie.

 

1. Dzieci od I Komunii Św. przeżywają swój Biały Tydzień. Msza Św. w tygodniu codziennie o godz. 18.00, a po niej około 18.30 Nabożeństwo Majowe. Serdecznie Was zapraszam.

2. SPOTKANIA DUSZPASTERSKIE:

Pn: Ognisko muzyczne o godz. 13.00, a po modlitwie wieczornej w pn. zapraszam uczniów klasy IV na przygotowanie liturgii rocznicy I Komunii Św.

Cz: Uczniowie klasy IV na Mszy Św. o godz. 18.00 przeżywać będą rocznicę I Spowiedzi i Komunii św. Zapraszam rodziców i rodziców chrzestnych tych dzieci na wspólną modlitwę.

Pt: Orkiestra spotkania indywidualne o godz. 17.30 i wspólne dla całej orkiestry o godz. 19.00.

So: Wspólny wyjazd rowerowy dla wszystkich ministrantów i całej scholii. Wyruszany spod naszego kościoła o godz. 10.00. Zapraszam Was wszystkich.

Nd: Po południu 15.00 – Godzina Miłosierdzia połączona z Nabożeństwem Majowym i Msza Św. popołudniowa o godz. 16.00.

3. Dziękuję rodzicom dzieci komunijnych za przygotowanie odświętne kościoła i proszę cztery następne rodziny o podjęcie dyżuru. 

4. Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii z naszej parafii: P. Józef Letniowski telefon (693565204) i P. Krzysztof Stolarz (531935193). Gratuluję i życzę Szczęść Boże w tej posłudze dla naszej parafii.

 

20.05.2019

OGŁOSZENIE

I.       Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP „Matki Kościoła” w Komorowie zaprasza do składania ofert na wykonanie termomodernizacji budynku Kościoła obejmującej następujące roboty:

a)    Wymiana stolarki okiennej stalowej na AL i PCV

b)    Wymiana drzwi wejściowych do zaplecza budynku

c)    Docieplenie ścian zaplecza styropianem wraz z wykonaniem elewacji

d)    Ocieplenie stropu Kościoła i zaplecza – wełna mineralna

e)    Wymiana kotła gazowego nadmuchowego – 40 kW

f)    Wykonanie instalacji fotowoltaicznej – 5 kW

II.     Termin wykonania prac do 15.10. 2019 r.

III.   Przedmiar robót oraz projekt do pobrania w kancelarii parafialnej codziennie w godz. 15.00-17.00

IV.    Opis sposobu obliczenia ceny

1.     Cena oferty za przedmiot zamówienia uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo oraz słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

2.     Cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, transportem loco Zamawiający oraz z warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3.     Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

4.     Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

5.     Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.     Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

V.      Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

 

1.   Kryterium oceny ofert - wybór dokonany zostanie na podstawie kryterium najniższej ceny: najniższa cena - 100%.

2.   Oferta przedstawiająca najniższą cenę za przedmiot zamówienia otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów wg następującego wyliczenia:

 

                                 najniższa cena

                 C = ---------------------   x 100

                                   oferowana cena

 

gdzie:

C – ilość punktów przyznana w kryterium cenowym

najniższa cena– najniższa cena spośród wszystkich złożonych ważnych ofert

oferowana cena – cena z rozpatrywanej (ocenianej) ważnej oferty

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

3.   Wynik - oferta, która przedstawia najniższą cenę za przedmiot zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za przedmiot zamówienia.

VI.    Termin składania ofert do 20.06.2019 r. do godz. 12.00

Dodatkowe informacje